SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 31 Ekim 2021 Pazar (6 ay önce)
 

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/664698
1- İdarenin
a) Adresi : ERDOĞAN AKDAĞ MAH AHMET YESEVİ CAD. NO:10 66100
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542122700 - 3542123151
c) Elektronik Posta Adresi : yozgat@iskur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet
Binasının ihtiyacı Olan Yaklaşık 70.000 KWH Aktif Elektrik
Enerjisinin 365 gün süre ile 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri
arasında Serbest Piyasadan Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Erdoğan Akdağ
Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:10 YOZGAT
c) Teslim tarihi : Elektrik enerjisi tedariki, sözleşme kapsamında bulunan
aboneliklere enerji nakli, her bir abonelik için mevzuat
gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanma-
sını müteakip 01/01/2022 tarihinden itibaren başlar.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erdoğan Akdağ Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:10
YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 15.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, serbest tüketicilere elektrik tedarik edebilmelerine yetkili olduklarına dair tedarik lisanlarını İdareye aslı veya noter onaylı suretlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Satın Alma Servisi Erdoğan Akdağ Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:10 YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.