İl Genel Meclis Başkanlığına havale edilen İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım ve çalışma programı ilgili komisyona gönderildi. Ayrıca, üyelerin mazeretsiz olarak üst üste üç kez Komisyon toplantılarına katılmamaları durumunda üyeliklerinin düşürülebileceği hükmü gereğince, üye Mikail Demir'in savunması kabul edildi ve üyeliğine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.
Gündemin üçüncü maddesinde ise Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyünde tapunun 110 ada, 283 nolu parselinde yapılacak olan Güneş Enerji Santrali projesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon Başkanı Ekrem İlker, yaptığı açıklamada, projeyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alındığını ve bu görüşler doğrultusunda bir sakınca bulunmadığı sonucuna varıldığını belirtti
Yozgat İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantılarında, Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesi hakkında kararlar alındı. İlgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından İl Özel İdaresi'nin yetkili olduğu belirtildi. Projeyle ilgili olarak yapılan incelemelerde, taşınmazın DSİ projeleri içerisinde olmadığı, tarım dışı kullanıma tahsis edildiği, çevre sağlığı ve afet durumu açısından bir sakınca bulunmadığı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu açısından bir sakınca bulunmadığı tespit edildi. İmar planı ve jeolojik, jeoteknik etüt raporu da incelendi ve proje için gerekli izinlerin verildiği belirtildi. İdari binanın emsal ve yapı yaklaşma sınırları da belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda Güneş Enerji Santrali projesinin devam etmesine karar verildi.
Başkan Ekrem İlker yaptığı açıklamada; “İlimiz Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyünde tapunun 110 ada, 283 nolu parselinde (Eski Çekerek-Beyyurdu ve 116 ada, 2 parsel ve Sorgun Kapaklı 110 ada, 187 Parsel) kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir meclisindir, arz ederiz. ” İfade etti  SALİH AKGÜL