Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ülkenin maden potansiyelleri ile ilgili çalışmasında “Yozgat İli Maden ve Enerji Kaynakları” başlığında geniş bir değerlendirme yapıldı.
Yozgat’ın Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada,   Yozgat’ın yapısal olarak Anadolu bindirme kuşağı ile Ecemiş-Tuzgölü fay sistemleri ve ona bağlı gelişmiş fay sistemlerinin etkisi altında bulunduğuna vurgu yapıldı
YOZGAT MADEN ZENGİNİ
Yozgat’ın sahip olduğu jeolojik yapı gereği maden çeşitliliği yönünden zengin bir il olduğunu belirtilen açıklamada, “Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok çeşitli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar kurşun-çinko, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento hammaddeleri olarak sayılabilir” denildi.
SARIHACILI’DA FELDİSPAT 
REZERVİ YÜKSEK
Endüstriyel hammaddeler bakımından Yozgat’ın feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, olmak üzere kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, çimento hammaddeleri ve grafit bakımından önem arz ettiğine vurgu yapıldı.
Açıklamada, “Merkez-Sarıhacılı mahallesinde % 7.7-8.7 toplam alkali değerine sahip 139 milyon ton; Sorgun-Çağlayan ve Gözbaba Köyü mevkilerinde de ortalama % 8 toplam alkali içeriğine sahip 114.580.000 ton görünür feldispat rezervi tespit edilmiş olup, ferldispatlar renkli pişen seramik hammaddesi olarak kullanılmaya elverişli niteliktedir. Yerköy-Sekili’de de önceki yıllarda Tekel tarafından işletilen kaya tuzu yatağı yer almaktadır. Kireçtaşı ise Şefaatli ve Sorgun ilçelerinin sırasıyla Kaletepe ve Kayakışla sahalarında bulunmaktadır. Şefaatli-Kaletepe kireçtaşı sahasında % 94-95 CaCO3 ve %1 SiO2, % 1 MgO içeriğine sahip yaklaşık 14 milyon ton mümkün rezerv saptanmıştır. Sorgun-Kayakışla Köyü kireçtaşı yatağı ise geçmişte Yozgat Şeker Fabrikası için yapılan etütler sonucu tespit edilmiş olup, yatakta % 96-98 CaCO3 tenörlü 3 milyon ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. Kuvarsit sahaları Sorgun ve Sarıkaya ilçeleri civarında yer almaktadır. Buralardaki sahalarda gaz beton yapımına uygun kalitede % 95.51 SiO2 içerikli 3.403.125 ton görünür, 7.834.375 ton muhtemel kuvarsit rezervi belirlenmiştir. Yozgat ilinde özellikle Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde irili ufaklı birçok florit ve grafit zuhurları bulunmaktadır. Bunlardan sadece Yerköy-Şefaatli-Cangıllı sahasındaki floritlerin tenör ve rezervleri diğerlerine göre biraz yüksek olup, % 72.5 CaF2 tenörlü, 50.000 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir. % 39.78 sabit karbon içeriğine ve 200.000 ton görünür rezerve sahip grafitler de Akdağmadeni ilçesi, Hatapderesi mevkiinde yer almaktadır. Yerköy ilçesinde çimento hammaddesi olarak 50 milyon ton killi kireçtaşı rezervi ve tuğla-kiremit potansiyeli vardır” ifadelerini kullandı.
DEMİR YATAKLARI
Açıklamada, “Metalik madenlerden demir yatak ve zuhurları çoğunlukla Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde yer almaktadır. Akdağmadeni-Karapınar demir yatağında ortalama % 40 Fe2O3 tenörlü 8.5 milyon ton görünür+muhtemel rezerv hesaplanmıştır. Ancak düşük tenör ve yüksek SiO2 içeriği nedeniyle işletilememektedir. Sorgun-Sarıkaya civarında da Karabacak, Uzunkuyu-Atkayası ve Büyükören gibi demir zuhurları bulunmaktadır. Sarıkaya zuhurlarının toplam görünür+muhtemel rezervi yaklaşık 100.600.000 ton olarak belirlenmiş olup, % Fe içerikleri 17 ile 39 arasındadır. Ancak Sarıkaya demir zuhurları da tenörlerinin düşük olması ve örtü nedeniyle işletilememektedir. İlde çok sayıda manganez cevherleşmeleri mevcut olup, bunların çoğunluğu küçük boyutlu zuhurlar şeklindedir. Sadece Akdağmadeni-Pazarcık ve Kartalköy zuhurları sırasıyla % 21.23 ve % 29.13 Mn tenörlerine sahiptir ve bu zuhurlardan Pazarcık zuhurunun rezervi 500 tondur. Bakır-Kurşun-Çinko cevherleşmelerine Merkez ilçe, Yerköy, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde rastlanmaktadır. Ancak bunlar arasında en önemlisi Akdağmadeni kurşun-çinko yatağıdır. Bu yatakta % Bu yatakta % 8 Zn ve % 4 Pb tenörlü toplam 500.000 ton rezerv belirlenmiş olup, geçmiş yıllarda işletilmiştir.
YOZGAT JEOTERMAL ZENGİNİ
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il sınırları içerisinde Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy ve Saraykent ilçelerinde jeotermal kaynaklar ortaya çıkarılmıştır. Bu jeotermal alanlardan Boğazlıyan-Cavlak sahasında açılan kuyulardan 32-46ºC sıcaklık ve 225 lt/sn debide üretim sağlanmış ve 10.36 MWt termal güce sahip jeotermal enerji ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Sorgun jeotermal alanında ise 38.8- 75ºC sıcaklık ve 14.15 lt/sn debide akışkan elde edilmiştir. Sorgun ve Boğazlıyan’daki sıcak su kaynakları kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. 
Ayrıca ilde 1958-1985 yılları arasında radyoaktif hammadde aramalarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda da Sorgun-Temrezli’de ortalama % 0.1 tenörü olan 3.852 ton görünür uranyum rezervi tespit edilmiştir. Bununla birlikte Yozgat ili dahilinde gerçekleştirilen kömür arama çalışmaları sonucunda da Sorgun ilçesi civarında önemli kömür sahaları belirlenmiştir. Bunlardan Sorgun sahasında ortalama ısıl değeri orijinal kömürde 4926 Kcal/kg olan 13.206.000 ton, Küçükköhne sahasında da ısıl değeri orijinal kömürde ortalama 2502 Kcal/kg olan 4.208.000 ton görünür rezerv belirlenmiştir” şeklinde bilgi verildi.                      ÇETİN MERMERTAŞ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi