“Google Meet” üzerinden çevrimiçi olarak Eğitimci Adil Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Hür Tefekkür Sohbetleri” programının 29 Aralık 2023 Cuma akşamki konuşmacı konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Üniversitelerimiz: Yeni Roller ve Beklentiler” başlığı etrafında düşüncelerini paylaştı.
 Üniversitelerin sahip olduğu birimleri ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren ve araştırma yapan kurumlar olması yanında; sahip oldukları imkânları ile topluma her düzeyde fayda sağlama sorumluluğunun bulunduğu belirtilerek başlanan buluşmada, katılımcıların düşüncelerine de yer verildi.
 Tarım toplumundan modern topluma ve oradan da hayatı yoğun biçimde etkileyen endüstri devrimlerinin hızlandığı günümüz postmodern topluma geçişte, özelde üniversiteler olmak üzere genel anlamda eğitimin çok yönlü olarak değişim yaşadığı ve geliştirildiği ifade edildi.
 Bilgi üreten birinci nesil üniversitelerden hem bilgi üreten hem de araştırma yapan ikinci nesil üniversitelere dönüş yaşandığı, şimdi ise bilgi üreten, araştırma yapan ve girişimcilik yönüyle daha etkin olan yeni nesil üniversitelere gelindiği vurgulandı.
 Bununla beraber Türkiye’de halen üniversitelerin istenen düzeyde yeni nesil üniversiteler olduğunun söylenemeyeceği ortaya konarak üniversitelerin daha fazla gündeme geleceğinin altı çizildi.
 Ayrıca, öğrencilerin en iyi şekilde akademik bilgi edinmeleri, analitik düşünme ve eleştirel değerlendirme yönünden gelişmeleri için üniversitelerin, gençlerin problem çözme ve güçlü iletişim becerilerini açığa çıkartıp destekleyecek yöntem ve mekanizmaları oluşturması gerektiği değişik yönleriyle ortaya kondu.
 Prof. Dr. Mustafa Böyükata konuşmasında, günümüz üniversiteleri için esneklik ve çeşitlilik imkanı sunan uzaktan eğitim, çevrimiçi dersler ve asenkron yürütülebilen kişiselleştirilmiş öğrenme ile ilgili yaklaşımlardan da bahis açtı ve değerlendirmelerde bulundu. Yenilikçilik, inovasyon ve girişimcilik bakımından yapılanlar ve yapılması gerekenler üzerinde de duruldu. Endüstri ve toplumla iletişimi daha güçlü olan, sahayla sağlam bağlar kuran yeni nesil üniversitelerin bu bağlamda sahip olacağı iş birlikleriyle daha fazla pratik faaliyetler geliştirebileceği vurgulandı. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, hayat boyu öğrenme gibi konularda da yükümlülük sahibi kurumlar olarak üniversitelerin çok daha toplumda görünür olması gerektiği ortaya kondu.
 Günümüz dünyasında üniversitelerin yenilik ve Ar-Ge merkezleri, girişimcilik ve inovasyon destekleri, toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk, uygulamalı öğrenim fırsatları, uluslararası iş birlikleri, yaşam boyu öğrenim ve mesleki gelişim konularında sahip olması gereken yeni rollerine atıfta bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öteden beri ortaya koyduğu önerilerini de paylaştı.
 Geçerli ve güncel eğitim, çok kültürlülük ve küresel perspektif, teknolojik İlerleme ve dijital dönüşüm, iletişim ve işbirliği yetenekleri bakımından üniversitelerin kapasite artışı ve mensuplarının potansiyellerini açığa çıkartıp yetkinliklerini geliştirici roller üstlenmesi gerektiğine de değinildi ve bu yönde yeni beklentiler ele alındı.
 Halen üniversitelerimizde çok temel konularda tartışmaya açık noktalar olduğu da belirtilerek bunların dahi yeterince tartışılmadığı göz önüne getirildi.
 Akademik çevrelerden, yurt içinden ve yurt dışından farklı meslek gruplarından konuya ilgi duyan katılımcıların da katkılarıyla eğitim, sağlık ve güvenlik konularındaki roller ile akademik özgürlükler, yerel toplumun kültürel geriplanı ve alışkanlıklar, üniversitelerden öğrenci terkleri, üniversite sayıları, istihdam sorunu, temel bilimlerin önemi, üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma süreçleri, uluslararasılaşma konuları da kritik edildi.
 Eleştirel bir dil yanı sıra mevcut durumu anlamaya dönük makul bir düzlemde yürütülen seminerin faydalı olduğu vurgulanarak, Moderatör Adil Arslan ve katılımcılar tarafından hem yürüttüğü gönüllük çalışmaları hem de verdiği bilgiler sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.  
                HABER MERKEZİ 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi