Yozgat İl Genel Meclisi aralık ayı birinci birleşim toplantısında, Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde güneş enerjili santrali tesisi için imar bayındırlık komisyonu tarafından hazırlanan rapor kabul edildi. 
Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Santrali projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğu belirlendi. Bu doğrultuda, proje için gerekli imar planlarının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı kararlaştırıldı.
Komisyon Başkanı Ekrem İlker “Yapılan incelemeler neticesinde; Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun 121 ada, 49 parsel numaralı taşınmaz dışı amaçla kulanım izni verilmesinde sakınca bulunmadığı, ÇEDAŞ II Müdürlüğünün 03/08/2023 tarih ve 93847 sayılı yazılarında sistem üzerinde yapılan inceleme sonucunda 121 ada 49 parselin içerisinden geçen ENH dikkate alınarak 7.5 metre sağlı ve sollu emniyet mesafesi bırakılması durumunda bir sakınca bulunmadığını, TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün 1964891 sayılı yazılarında söz konusu taşınmaz üzerinde enerji iletim hattı geçmediği, imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelendiği, projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerinin alındığı, alınan görüşler kapsamında DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 3664905 sayılı yazılarında bahse konu taşınmazın DSİ projeleri içerinde kalmadığı, befirtilen amaçlı yapılaşmaya gidilmesinde bir sakınca bulunmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 11074425 sayılı yazılarında Valilik Makamının 23/08/2023 tarih ve E. 10984252 sayılı Olurlarıyla tarım dışı kullanıma tahsisi edildiği, toprak koruma projesine uyulması şartı ile tarım 4124750 sayılı yazılarında, parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından bir sakıncanın bulunmadığını, hafriyat aşamasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili birimlere haber verilmesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 7079164 sayılı yazılarında Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde atıfta bulunulmuş, planlama aşamasında ilgili kurumların görüşünün alınmasına müteakip İl Özel İdaresinin yetkili olduğunu, BOTAŞ Etüt Proje Daire Başkanlığının E.25337 sayılı yazılarında alanda mevcut veya planlanan doğal gaz hattının/tesisin bulunmadığı, Il Afet Acil Durum Müdürlüğünün 650260 sayılı yazılarında 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği bir sakınca bulunmadığı, İl Sağlık Müdürlüğünün 01/08/2023 tarih ve 129-49 sayılı yazıları ekinde sunulan raporda çevre sağlığı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtmiştir. Bahis konusu parselin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritası Valilik Makamı Adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamınca 16/10/2023 tarihinde Onaylandığı, İmar planına esas olarak hazırlanan Jeolojik, Jeoteknik Ettit raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek 31.10.2023 tarihinde imzalandığı, plan üzerinde incelemede; Güneş Enerjisi Santraline hizmet edecek Idarı bina için, Emsal: 0.10 ve Yençok: 6.50 metre güneş panelleri emsale tabi olmadığı, enerji nakil hattından 7.5 metre yapı yasaklı alan bırakıldığı, tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma sınırı olarak belirlendiği dosya arasında bilgilerden. ve gerekse yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.
Sonuç Olarak; İlimiz Akdağmadeni ilçesi Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun 121 ada 49 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Dedi 
                         SALİH AKGÜL 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi