1832’de Diyarbakır’da doğmuş, 1891’de Mardin’de vefat etmiştir Diyarbakırlı Said Paşa. Her topluma mal olmuş, derin izler bırakmış birçok devlet adamı, sanatçı, şair ve yazar gibi onun çocukluğu da sıkıntılar içerisinde geçmiş. Ama bu sıkıntılar onu yıldıramamış, dürüst ve muktedir bir Devlet adamı olmuş. Şöhreti sadece dürüst bir idareci olmasından değil, aynı zamanda pek çok alanda eser veren derin bir ilim adamı olmasından da gelmektedir. Öyle ki onu ifade etmeye, devrin İbn-i Sina’sı yakıştırması yapılması beyhude değildir. Said Paşa’nın bir diğer yönü ise gönül incilerini satırlara nakşetmesidir. Önce gönlüne sonra yaşamına yerleştirmiş, satırlara yerleştirdiği “Müstakim Ol Hz. Allah Utandırmaz Seni” cümlesinin esrarını… 
Said Paşa’nın adeta bir ahlak rehberi niteliğinde “Müstakim Ol Hz. Allah Utandırmaz Seni” ismiyle yazmış olduğu o eserinin birkaç kıtasını siz değerli okurun istifade etmesi için paylaşmak istiyorum. 
Kalın Sağlıcakla…
Sen usandırma eli el de usandırmaz seni
Hilekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni
Dest-i a’dâdan soğuk su içme ki kandırmaz seni
Korkma düşmandan ki âteş olsa yandırmaz seni
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni
Halk arasında adâvet sû-i zandandır bütün
İhtilâl-i mülket-i âlem fitendendir bütün
Öldürenden bilme cürmü suç ölendedir bütün
Ne fenâlık görsen elden sanma sendendir bütün
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni
İster isen hıfz ede ırzın Hudây-ı lem-yezel
Irzına a’dây-ı bed-hâhın bile verme halel
Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel
Celb eder elbette insana mükâfatın amel
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni
Halkı tahrîb eyleyib de kendin âbâd eyleme
Bu cihânda ev yapıp ukbâyı berbâd eyleme
Nef’in için zâlim-i bîrahme imdâd eyleme
Alemi tenfîr eden ahvâli mu’tâd eyleme
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni